godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu październik 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Śr Paź 31 @08:00 - 05:00PM
Spotkanie z muzyką

Nasze sale

 

ARCHIWUM 2014/2015 - Kubusie Puchatki

Standardy osiągnięć i umiejętności

Standardy osiągnięć i umiejętności dzieci 3 i 4 – letnich

Poznawanie świata oraz siebie. Budowanie systemu własnej wiedzy dziecka

 • zna własne imię i nazwisko
 • zapamiętuje własny znaczek rozpoznawczy
 • orientuje się w pomieszczeniach przedszkola
 • reaguje na umowne znaki, sygnały dźwiękowe
 • wyraża w zabawach tematycznych treści zaczerpnięte z najbliższego otoczenia
 • rozróżnia i nazywa niektóre rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia żyjące w naturalnym środowisku lub hodowane przez człowieka
 • rozróżnia i nazywa spożywane owoce i warzywa, poznaje ich smak
 • nazywa kilka najczęściej spotykane rośliny, rozpoznaje je po owocach, liściach, kwiatach
 • poznaje niektóre zwierzęta hodowlane i ich rolę w życiu człowieka
 • rozróżnia i nazywa niektóre zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku
 • określa pogodę i typowe zjawiska atmosferyczne
 • nabywa swobody w samorzutnym wyrażaniu swoich myśli i przeżyć, w zadawaniu pytań
 • podejmuje próby wykonywania ćwiczeń oddechowych, słuchowych, artykulacyjnych
 • słucha krótkich opowiadań na bliskie dzieciom tematy, wierszy, tekstów inscenizowanych
 • wyróżnia i nazywa na ilustracjach znane przedmioty, osoby, zwierzęta oraz określa wykonywane przez nie czynności
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, obok, wysoko, nisko)
 • określa wielkość przedmiotów (duży, mały, gruby, cienki, długi, krótki)
 • określa ciężar przedmiotów (ciężki, lekki)
 • manipuluje figurami geometrycznymi przestrzennymi i płaskimi
 • próbuje klasyfikować przedmioty według cech jakościowych
 • porównuje liczebność zbiorów (dużo, mało, tyle samo), posługuje się liczebnikami – w zależności od możliwości

Aktywność w świecie konkretnym i symbolicznym. Umiejętności i działania

 • wyraża spostrzeżenia i przeżywa w formach płaskich, półprzestrzennych i przestrzennych
 • buduje z klocków różnego typu, łączy kilka elementów w jedną całość
 • układa z elementów geometrycznych i tworzywa przyrodniczego
 • lepi z masy solnej, plasteliny, zlepia, spłaszcza, toczy, drąży otwory, łączy z tworzywem przyrodniczym
 • rozróżnia i nazywa podstawowe kolory
 • przyzwyczaja się do zachowania porządku, ostrożności i bezpieczeństwa w czasie jakiejkolwiek działalności
 • słucha krótkich piosenek śpiewanych przez nauczycielkę
 • spostrzega i określa zjawiska akustyczne w otoczeniu
 • powtarza za nauczycielką krótkie, rytmiczne teksty
 • próbuje śpiewać zbiorowo i indywidualnie krótkie piosenki
 • uczestniczy w zabawach rytmicznych przy akompaniamencie dowolnego instrumentu muzycznego – w formie opowieści ruchowej
 • korzysta ze sprzętu ogrodowego i z sali zgodnie z poznanymi zasadami bezpieczeństwa
 • przyjmuje prawidłową pozycję – w siadzie, staniu, chodzeniu, leżeniu na plecach
 • ustawia się w rozsypce, parach, rzędzie i kole
 • przekracza niskie i bezpieczne przeszkody
 • wchodzi i schodzi po powierzchni pochyłej
 • swobodnie biega w grupie bez potrącania się, hamuje bieg i zatrzymuje się na sygnał
 • chodzi na czworakach, toczy piłkę w parach, skacze obunóż w przód
 • rzuca w przód, na odległość, do celu
 • przyzwyczaja się do kulturalnego jedzenia, właściwie posługuje się łyżką i kubkiem
 • przyzwyczaja się do zmian w sposobie ubierania w zależności od pogody i temperatury
 • myje ręce z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności
 • korzysta z toalety z pomocą nauczyciela
 • przestrzega zasady nieskorzystania z przedmiotów osobistego użytku należących do innych
 • próbuje samodzielnie ubrać się i rozebrać
 • mówi umiarkowanym głosem
 • próbuje opanowywać gwałtowne reakcje wywołane uporem, gniewem, lękiem

Stosunek do siebie i świata. Budowanie systemu wartości

 • poprawnie zachowuje się w stosunku do własnych rodziców i innych osób, przyprowadzających do przedszkola
 • wykorzystuje w domu zdobyte umiejętności samodzielnego ubierania się, mycia, jedzenia
 • dzieli się w przedszkolu przeżyciami z domu rodzinnego i opowiada rodzicom o wydarzeniach z życia przedszkola
 • zgodnie bawi się, nie zabiera zabawek innym, nie przeszkadza rówieśnikom podczas zabawy
 • uczestniczy w uroczystościach oraz zabawach organizowanych i samorzutnych
 • szanuje wytwory pracy kolegów
 • używa form grzecznościowych i uprzejmie zachowuje się w stosunku do innych
 • reaguje na wezwania i polecenia nauczycielki
 • odkłada swoje rzeczy, zabawki i prace na umówione miejsce

Standardy osiągnięć i umiejętności

dzieci 4 – letnich

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacji zadaniowych.

 • używa zwrotów grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi i dziećmi (proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do wiedzenia, smacznego …)
 • jest otwarte w kontaktach z dziećmi i dorosłymi – podejmuje zabawy wspólne, inicjuje rozmowy, uważnie słucha, rozumie polecenia, mówi o swoich potrzebach,
 • uczestniczy w zabawach i zajęciach zorganizowanych,
 • przestrzega ustalonych zasad grupowych zawartych w kodeksie grupowym,
 • utożsamia się z grupa, dobrze się czuje w grupie,
 • szanuje prawa i własność innych,
 • umie się przedstawić – zna swoje imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, wymienia imiona rodziców, rodzeństwa.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 • umie poprawieni się umyć, korzystać z toalety, oczyszczać nos, myc zęby,
 • samodzielnie ubiera i rozbiera się,
 • dba o odzież – składa, przewraca na prawa stronę,
 • właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, prawidłowo trzyma sztućce, je samodzielnie, kulturalnie i estetycznie,
 • utrzymuje porządek w miejscu przebywania, sprząta kąciki zabaw, nie śmieci, wykonuje drobne prace porządkowe pod opieką dorosłych, uczestniczy w dyżurach.

Wspomaganie rozwoju dzieci.

 • zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić zrozumiale i poprawnie, ogranicza hałas w sali,
 • uważnie słucha, odważnie zadaje pytania,
 • uczestniczy w codziennym czytaniu, chętnie sięga po książki i szanuje je,
 • uczestniczy w zajęciach bibliotecznych, doba o ksiązki wypożyczone z biblioteki na kartę grupową.

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 • klasyfikuje według jednej, dwóch cech,
 • dostrzega podobieństwa i różnice,
 • stara się łączyć przyczynę ze skutkiem,
 • rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe, ruchowe, labirynty,
 • odtwarza układy i wzory, dostrzega zmiany.

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci.

 • dba o swoje zdrowie, akceptuje zasady zdrowego żywienia,
 • jest sprawne ruchowo na swój wiek, jest zahartowane, często uczestniczy w zajęciach i zabawach na powietrzu.

Wdrażanie dzieci do bezpieczeństwo własne oraz innych.

 • umie poprosić o pomoc w sytuacjach trudnych,
 • przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drogach podczas wycieczek pieszych i autokarowych,
 • przestrzega zasad nie zrywania i nie dotykania nieznanych roślin, zachowuje się bezpiecznie w kontaktach ze zwierzętami.

Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

 • wie, jak należy zachować się na uroczystościach przedszkolnych oraz miejscach użyteczności publicznej (teatr, kino, zakłady pracy, biblioteka),
 • odgrywa role w zabawach inscenizowanych,

Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 • śpiewa piosenki, aktywnie uczestniczy w zajęciach umuzykalniających, pląsa i tańczy, dostrzega zmiany dynamiki, tempa, wysokości i barwy dźwięku,
 • rozpoznaje instrumenty perkusyjne, wystukuje rytm, w skupieniu słucha muzyki.

Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne.

 • chętnie wypowiada się w różnorodnych technikach plastycznych,
 • dba o estetykę prac i miejsca pracy,
 • prezentuje swoją pracę na forum grupy, chętnie doprowadza prace do końca.

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

 • wznosi konstrukcje z klocków, różnorodnych materiałów np. przyrodniczych,
 • segreguje klocki,

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

 • zna pory roku, zjawiska atmosferyczne, charakterystyczne dla pór roku, prowadzi kalendarz pogody, obserwuje zmiany pogody za oknem.

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • zna niektóre rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla różnych środowisk przyrodniczych,
 • obserwuje wzrost roślin, zakłada hodowle, zbiera okazy do kącika przyrody,
 • pomaga ptakom w okresie zimy.

Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 • liczy w zakresie 5 i więcej, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,
 • porównuje liczebność – więcej, mniej, tyle samo,
 • porównuje wzrost , wysokość, długość, wielkość, ciężar,
 • zna dni tygodnia,
 • posługuje się prawidłowo określeniami dzień – noc, wczoraj, dziś, jutro,

 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 • prawidłowo rysuje koło,
 • prawidłowo trzyma przybór do pisania – kredkę trójkątną,
 • uważnie spostrzega, zapamiętuje treść obrazków oraz umowne znaki,
 • słucha opowiadań, baśni, interesuje się książkami,
 • rozpoznaje odgłosy wydawane narządami mowy, odtwarzane z magnetofonu,

Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne.

 • zna nazwę miejscowości w której mieszka,
 • zna niektóre zawody,
 • wie jakiej jest narodowości,
 • zna flagę i godło,

 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43