godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu październik 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Śr Paź 31 @08:00 - 05:00PM
Spotkanie z muzyką

Nasze sale

 

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Przedszkolu Nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniem uchwalenia, tj.03.10.2017 r.

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Przedszkolu Nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem przedszkola, o charakterze społecznym opiniodawczym i doradczym..
 3. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem, Rada Pedagogiczną i wszystkimi rodzicami w przedszkolu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w relacjach rodzina - przedszkole.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

 

RADA RODZICÓW PRZY

PRZEDSZKOLU 32 „CISOWIACZKI”

81-005 Gdynia, ul. Kcyńska 6

NIP: 958-132-10-57

 

§ 2

Skład, tryb powoływania członków

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej grupy, z zastrzeżeniem ust.
  1. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
  2. W każdej grupie wybiera się co najmniej dwóch przedstawicieli rodziców.
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się w przypadku:
  1. rezygnacji dotychczasowego członka Rady Rodziców;
  2. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady.
 4. Nowego członka Rady Rodziców, jak w ust. 3a wybiera się przez aklamację, w obecności wszystkich członków Rady.

§ 3

Struktura Rady Rodziców

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady, powoływany na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.
 2. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3-4 członków:
  1. Przewodniczący;
  2. Wiceprzewodniczący;
  3. Sekretarz//księgowy;
 3. Na wniosek członków Zarząd Rady może składać się tylko z 3 osób pełniących funkcję:
  1. Przewodniczącego;
  2. Sekretarza/Księgowego;
  3. Skarbnik
 4. Zarząd Rady Rodziców stanowi organ wykonawczy Rady.
 5. Kontrolę działalności Zarządu Rady Rodziców sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, powoływana zostaje na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.
 6. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa się z pozostałych członków Rady Rodziców w liczbie minimum 2 członków.
 7. Pozostali rodzice są członkami Rady Rodziców.
 8. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4

Prawa i obowiązki Zarządu i członków Rady Rodziców

 1. Przewodniczący Rady Rodziców:
  1. kieruje całokształtem prac Rady Rodziców;
  2. ustala projekt planu pracy oraz plan finansowy (preliminarz) na dany rok szkolny, z uwzględnieniem planu pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola;
  3. współdziała ze wszystkimi członkami Rady, włącza ich w realizację planu pracy;
  4. zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców, zatwierdza podjęte uchwały;
  5. kieruje działalnością finansową Rady Rodziców, zatwierdza plan i rozliczenie wydatków z funduszy Rady;
  6. przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczące działalności przedszkola;


 1. Skarbnik Rady Rodziców :
  1. czuwa nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;
  2. prowadzi dokumentacje i ewidencje wpływów i wydatków z funduszu Rady;
  3. składa okresowe sprawozdania ze stanu funduszu Rady;
  4. podaje do wiadomości rodziców stan operacji finansowych Rady;
  5. sprawdza stan konta Rady oraz terminowość wpłat składek na działalność Rady zgodną z planem i preliminarzem;
  6. dba, aby dokumenty Rady w wersji papierowej były przechowywane w zamkniętej szafce znajdującej się w przedszkolu.
 2. Sekretarz / księgowy Rady Rodziców :
  1. sporządza protokoły z posiedzeń Prezydium Rady;
  2. przygotowuje zawiadomienia
 3. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
  1. dokonuje kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie i zdaje Radzie sprawozdania z przedmiotowej kontroli;
  2. dokonuje kontroli działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości na koniec każdego kwartału kadencji Rady Rodziców;
  3. dokumenty poświadczające działalność Rady członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują od Skarbnika po ówczesnym poinformowaniu Przewodniczącej.
 4. Zarząd i Członkowie Rady Rodziców:
  1. rzetelnie realizują zadania i obowiązki wynikające z powierzonych funkcji;
  2. czynnie uczestniczą we wszystkich zebraniach i pracach Rady;
  3. przestrzegają prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora placówki;
  4. przestrzegają i realizują wszystkie uchwały Rady;
  5. składają przed Radą sprawozdania z przydzielonych zadań;
  6. nie ujawniają poruszanych na posiedzeniach Rady spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste dziecka, rodziców lub pracowników placówki oraz członków Rady R;
  7. przetwarzają dane osobowe dzieci zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późn. zmianami.
 5. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do: Decyzji dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu Rady (quorum).
  1. wniesienia punktu do porządku obrad Rady;
  2. współdecydowania w sprawie wydatkowania funduszy Rady;
  3. pełnej informacji o działalności rady oraz działalności przedszkola;
  4. zgłaszania do Przewodniczącego Rady lub koordynatora wniosków służących podnoszeniu jakości pracy przedszkola;
 6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok
 7. Odstąpienie członka Rady Rodziców od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze: Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą minimum 2/3 składu członków RR
  1. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Zarządu Rady Rodziców;
  2. na wniosek koordynatora, rodziców, członków rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 5

Cele, zadania i kompetencje rady rodziców

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem i Regulaminem przedszkola.
 2. W Regulaminie, określa się w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do zarządu rady oraz członków;
  3. cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców;
  4. tryb podejmowania uchwał i sposób dokumentowania posiedzeń Rady Rodziców.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki,
  2. .
 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
 5. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego w relacjach rodzina – przedszkole;
  2. czynne uczestnictwo w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
  3. wspomaganie dyrektora i rady pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki i podnoszeniu jakości jej pracy;
  4. popularyzowanie wiedzy o działaniach wychowawczo - dydaktycznych placówki w środowisku rodzinnym i lokalnym;
  5. podejmowanie działań służących zdobywaniu funduszy i darczyńców na rzecz dzieci i placówki;
  6. wzbogacanie bazy i wyposażenia przedszkola;
  7. współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych, działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dla dzieci;
  8. wzbogacanie i uczestnictwo w kultywowaniu tradycji i zwyczajów przedszkolnych   (uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe, etc.);
  9. uchwalanie preliminarza budżetowego rady na dany rok szkolny;
  10. współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

§ 6

Organizacja pracy

 1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady poprzez ogłoszenie terminu spotkania na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia mogą być zwoływane również na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym dyrektor (lub wicedyrektor) przedszkola oraz powołany nauczyciel koordynujący współpracę Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców we wszystkich obszarach działalności.

§ 7

Tryb podejmowania uchwał i sposób dokumentowania posiedzeń

Rady Rodziców

 1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
 2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością głosów ważnych.
 3. Uchwały Rady i zebrania są protokołowane przez Sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii dyrektora.
 4. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni.
 5. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu.
 6. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący i protokolant po aprobacie pozostałych członków rady.

§ 8

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin rady rodziców.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. l mogą być:
  1. gromadzone na rachunku bankowym Rady Rodziców. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem posiada Przewodniczący i Skarbnik Rady;
  2. gromadzone jako depozyt w kasie przedszkola, za zgodą dyrektora.
 3. Pieniądze z kasy RR na wszystkie cele są wydawane przez Skarbnika za pokwitowaniem i za zgodą Przewodniczącego RR oraz samodzielnie przez Przewodniczącego
 4. Wpłaty na fundusz - składki Rady są wpłacane na konto bankowe Rady Rodziców. Potwierdzeniem wpłaty jest wyciąg bankowy z konta.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki (na ich pisemny wniosek). Wnioski należy złożyć do 31 października.
 6. Rodzic, który nie złoży w.w. wniosku i nie dokonuje wpłat a jego dziecko korzysta z działań Rady powinien pokryć koszta tych działań.
 7. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi Skarbnik Rady, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującymi przepisami. Dokumenty finansowe Rady w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej szafce w przedszkolu, natomiast do dokumentów finansowych przechowywanych w formie elektronicznej dostęp mają: Przewodniczący, Skarbnik, członkowie Komisji Rewizyjnej. Dokumenty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej mogą być za zgoda Przewodniczącej i wiedzą Skarbnika udostępniane do wglądu zewnętrznym organom kontrolnym oraz zainteresowanym rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.
 8. Wydatki z funduszu dokonywane są na podstawie ustalonego preliminarza budżetowego oraz uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków, faktur i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego (lub osobę upoważnioną), oraz skarbnika.
 9. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są w szczególności na:
  1. finansowanie warsztatów naukowo-edukacyjnych dla dzieci;
  2. finansowanie wycieczek i wyjazdów krajoznawczych;
  3. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci;
  4. dofinansowanie materiałów papierniczych i środków dydaktycznych dla dzieci;
  5. inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Rady i przedszkola.
  6. Rada Rodziców, za zgodą dyrektora przedszkola zawiera umowy - porozumienia warsztaty dla wychowanków.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną przedszkola.
 2. Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwał i decyzji Rady Rodziców sprzecznych z przepisami prawa i interesami placówki.
 3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga się zgodnie z postanowieniami Statutu przedszkola, w sposób polubowny, mając na względzie zakresy kompetencji tych, a w szczególności dobro wszystkich klientów przedszkola.
 4. Koordynację współpracy Rady Pedagogicznej i dyrektora z Radą Rodziców powierza się nauczycielowi, powołanemu przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
 5. Traci moc Regulamin Działalności Rady Rodziców z dnia 13.09.2013r.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniem uchwalenia, tj.03.10.2017 r.

 Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Pondo

 

 

 

 

 


 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43