godło

 

Co nowego?

poprzednim miesiącu lipiec 2018 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
Brak wydarzeń

Nasze sale

 

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Przedszkolu Nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniem uchwalenia, tj.03.10.2017 r.

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Przedszkolu Nr 32 „Cisowiaczki” w Gdyni

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem przedszkola, o charakterze społecznym opiniodawczym i doradczym..
 3. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem, Rada Pedagogiczną i wszystkimi rodzicami w przedszkolu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w relacjach rodzina - przedszkole.
 4. Rada Rodziców posługuje się pieczątką:

 

RADA RODZICÓW PRZY

PRZEDSZKOLU 32 „CISOWIACZKI”

81-005 Gdynia, ul. Kcyńska 6

NIP: 958-132-10-57

 

§ 2

Skład, tryb powoływania członków

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej grupy, z zastrzeżeniem ust.
  1. W wyborach, o których mowa w ust. 1, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
  2. W każdej grupie wybiera się co najmniej dwóch przedstawicieli rodziców.
 2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się w przypadku:
  1. rezygnacji dotychczasowego członka Rady Rodziców;
  2. indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach Rady.
 4. Nowego członka Rady Rodziców, jak w ust. 3a wybiera się przez aklamację, w obecności wszystkich członków Rady.

§ 3

Struktura Rady Rodziców

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady, powoływany na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.
 2. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3-4 członków:
  1. Przewodniczący;
  2. Wiceprzewodniczący;
  3. Sekretarz//księgowy;
 3. Na wniosek członków Zarząd Rady może składać się tylko z 3 osób pełniących funkcję:
  1. Przewodniczącego;
  2. Sekretarza/Księgowego;
  3. Skarbnik
 4. Zarząd Rady Rodziców stanowi organ wykonawczy Rady.
 5. Kontrolę działalności Zarządu Rady Rodziców sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Rodziców, powoływana zostaje na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.
 6. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa się z pozostałych członków Rady Rodziców w liczbie minimum 2 członków.
 7. Pozostali rodzice są członkami Rady Rodziców.
 8. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4

Prawa i obowiązki Zarządu i członków Rady Rodziców

 1. Przewodniczący Rady Rodziców:
  1. kieruje całokształtem prac Rady Rodziców;
  2. ustala projekt planu pracy oraz plan finansowy (preliminarz) na dany rok szkolny, z uwzględnieniem planu pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola;
  3. współdziała ze wszystkimi członkami Rady, włącza ich w realizację planu pracy;
  4. zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców, zatwierdza podjęte uchwały;
  5. kieruje działalnością finansową Rady Rodziców, zatwierdza plan i rozliczenie wydatków z funduszy Rady;
  6. przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodziców dotyczące działalności przedszkola;


 1. Skarbnik Rady Rodziców :
  1. czuwa nad realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców;
  2. prowadzi dokumentacje i ewidencje wpływów i wydatków z funduszu Rady;
  3. składa okresowe sprawozdania ze stanu funduszu Rady;
  4. podaje do wiadomości rodziców stan operacji finansowych Rady;
  5. sprawdza stan konta Rady oraz terminowość wpłat składek na działalność Rady zgodną z planem i preliminarzem;
  6. dba, aby dokumenty Rady w wersji papierowej były przechowywane w zamkniętej szafce znajdującej się w przedszkolu.
 2. Sekretarz / księgowy Rady Rodziców :
  1. sporządza protokoły z posiedzeń Prezydium Rady;
  2. przygotowuje zawiadomienia
 3. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
  1. dokonuje kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie i zdaje Radzie sprawozdania z przedmiotowej kontroli;
  2. dokonuje kontroli działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości na koniec każdego kwartału kadencji Rady Rodziców;
  3. dokumenty poświadczające działalność Rady członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują od Skarbnika po ówczesnym poinformowaniu Przewodniczącej.
 4. Zarząd i Członkowie Rady Rodziców:
  1. rzetelnie realizują zadania i obowiązki wynikające z powierzonych funkcji;
  2. czynnie uczestniczą we wszystkich zebraniach i pracach Rady;
  3. przestrzegają prawa oświatowego i zarządzeń dyrektora placówki;
  4. przestrzegają i realizują wszystkie uchwały Rady;
  5. składają przed Radą sprawozdania z przydzielonych zadań;
  6. nie ujawniają poruszanych na posiedzeniach Rady spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste dziecka, rodziców lub pracowników placówki oraz członków Rady R;
  7. przetwarzają dane osobowe dzieci zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z późn. zmianami.
 5. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do: Decyzji dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu Rady (quorum).
  1. wniesienia punktu do porządku obrad Rady;
  2. współdecydowania w sprawie wydatkowania funduszy Rady;
  3. pełnej informacji o działalności rady oraz działalności przedszkola;
  4. zgłaszania do Przewodniczącego Rady lub koordynatora wniosków służących podnoszeniu jakości pracy przedszkola;
 6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok
 7. Odstąpienie członka Rady Rodziców od udziału w działalności Rady może nastąpić w drodze: Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą minimum 2/3 składu członków RR
  1. złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Zarządu Rady Rodziców;
  2. na wniosek koordynatora, rodziców, członków rady, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 5

Cele, zadania i kompetencje rady rodziców

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem i Regulaminem przedszkola.
 2. W Regulaminie, określa się w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do zarządu rady oraz członków;
  3. cele, zadania i kompetencje Rady Rodziców;
  4. tryb podejmowania uchwał i sposób dokumentowania posiedzeń Rady Rodziców.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego placówki,
  2. .
 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.
 5. Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego w relacjach rodzina – przedszkole;
  2. czynne uczestnictwo w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
  3. wspomaganie dyrektora i rady pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki i podnoszeniu jakości jej pracy;
  4. popularyzowanie wiedzy o działaniach wychowawczo - dydaktycznych placówki w środowisku rodzinnym i lokalnym;
  5. podejmowanie działań służących zdobywaniu funduszy i darczyńców na rzecz dzieci i placówki;
  6. wzbogacanie bazy i wyposażenia przedszkola;
  7. współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych, działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dla dzieci;
  8. wzbogacanie i uczestnictwo w kultywowaniu tradycji i zwyczajów przedszkolnych   (uroczystości rodzinne, imprezy okolicznościowe, etc.);
  9. uchwalanie preliminarza budżetowego rady na dany rok szkolny;
  10. współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

§ 6

Organizacja pracy

 1. Rada Rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady poprzez ogłoszenie terminu spotkania na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiedzenia mogą być zwoływane również na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. W posiedzeniach Rady bierze udział z głosem doradczym dyrektor (lub wicedyrektor) przedszkola oraz powołany nauczyciel koordynujący współpracę Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców we wszystkich obszarach działalności.

§ 7

Tryb podejmowania uchwał i sposób dokumentowania posiedzeń

Rady Rodziców

 1. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
 2. Uchwały Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością głosów ważnych.
 3. Uchwały Rady i zebrania są protokołowane przez Sekretarza Rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii dyrektora.
 4. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni.
 5. Członkowie Rady są zobowiązani w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek Przewodniczącemu.
 6. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący i protokolant po aprobacie pozostałych członków rady.

§ 8

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin rady rodziców.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. l mogą być:
  1. gromadzone na rachunku bankowym Rady Rodziców. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem posiada Przewodniczący i Skarbnik Rady;
  2. gromadzone jako depozyt w kasie przedszkola, za zgodą dyrektora.
 3. Pieniądze z kasy RR na wszystkie cele są wydawane przez Skarbnika za pokwitowaniem i za zgodą Przewodniczącego RR oraz samodzielnie przez Przewodniczącego
 4. Wpłaty na fundusz - składki Rady są wpłacane na konto bankowe Rady Rodziców. Potwierdzeniem wpłaty jest wyciąg bankowy z konta.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki (na ich pisemny wniosek). Wnioski należy złożyć do 31 października.
 6. Rodzic, który nie złoży w.w. wniosku i nie dokonuje wpłat a jego dziecko korzysta z działań Rady powinien pokryć koszta tych działań.
 7. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu Rady prowadzi Skarbnik Rady, zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującymi przepisami. Dokumenty finansowe Rady w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej szafce w przedszkolu, natomiast do dokumentów finansowych przechowywanych w formie elektronicznej dostęp mają: Przewodniczący, Skarbnik, członkowie Komisji Rewizyjnej. Dokumenty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej mogą być za zgoda Przewodniczącej i wiedzą Skarbnika udostępniane do wglądu zewnętrznym organom kontrolnym oraz zainteresowanym rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola.
 8. Wydatki z funduszu dokonywane są na podstawie ustalonego preliminarza budżetowego oraz uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków, faktur i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego (lub osobę upoważnioną), oraz skarbnika.
 9. Środki, o których mowa w ust. 1 przeznaczone są w szczególności na:
  1. finansowanie warsztatów naukowo-edukacyjnych dla dzieci;
  2. finansowanie wycieczek i wyjazdów krajoznawczych;
  3. finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci;
  4. dofinansowanie materiałów papierniczych i środków dydaktycznych dla dzieci;
  5. inne wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Rady i przedszkola.
  6. Rada Rodziców, za zgodą dyrektora przedszkola zawiera umowy - porozumienia warsztaty dla wychowanków.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną przedszkola.
 2. Dyrektor może zawiesić wykonanie uchwał i decyzji Rady Rodziców sprzecznych z przepisami prawa i interesami placówki.
 3. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga się zgodnie z postanowieniami Statutu przedszkola, w sposób polubowny, mając na względzie zakresy kompetencji tych, a w szczególności dobro wszystkich klientów przedszkola.
 4. Koordynację współpracy Rady Pedagogicznej i dyrektora z Radą Rodziców powierza się nauczycielowi, powołanemu przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
 5. Traci moc Regulamin Działalności Rady Rodziców z dnia 13.09.2013r.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniem uchwalenia, tj.03.10.2017 r.

 Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Pondo

 

 

 

 

 


 

Przedszkole Nr 32 "CISOWIACZKI" w Gdyni
ul. Kcyńska 6, 81-005 Gdynia
telefon: 58 623 63 43